ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэглүүлэх ажилд иргэдээс санал авах

Баг/хорооны Засаг даргад саналаа гаргана (Жил бүрийн 1-5 дугаар сарыг дуустал санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрийн аль нэгээр)

ХААСАН 2021.01.01 - 2021.05.31 хооронд цахим хэлбэрээр авна.
НЭГ УДААГИЙН КОДООР НЭВТРЭХ