Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан - Удирдлагын мэдээллийн систем Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний талаар мэдээллийн сан бүрдүүлж, төслийн санхүүжилт, Бодитийг удирдах, хянах, тайлагнахад Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан-Төсвийн мэдээллийн системийг ашиглана.

Дэлгэрэнгүй >>

Системд нэвтрэх

2020 © Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн систем | Сангийн яам